خراسان رضوی ، مشهد
info@NovinFartaak.ir
09154286740
تماس با ما

اتاق فکر

ایـده هـاي بـدیـع و خـلا قانـه،قـلب یک برنامـۀ ارتبـاطـی و تبلیغاتـی محسـوب می شـونـد. هـر کمپیـن یا برنـامـۀ ارتبـاطـی صـرف نظـر از نـوع رسانـۀ مـورد استفـاده بر اسـاس ایده هاي خلا ق شکـل می گیـرد.ایـن ایـده هـا طـی یک فرآیند خلاقـانه و در اتـاق فکر و ایـدة نوین فرتاک توسعـه پیـدا می کننـد.

در این اتاق که ترکیبی از نویسندگان و هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات است، براساس اهداف ارتباطی مشتري، ایده هاي بدیعی توسعه می یابند که قابلیت انتقال به بازار و مخاطبان را از طریق رسانه هاي مختلـف مانند تیزر تلویزیونی، تیـزر رادیـویـی طرح هاي گرافیکی، رویدادهاي ارتباطی، رسانه هاي دیجیتال و … داشته باشند. ماموریت اصلی این اتاق، ترجمۀ اهداف ارتباطی مشتري به پیام هاي جذاب، گیرا و قابل درك است.

برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :

 • تعیین ایده هاي اصلی ارتباطی
 • انتخاب شعار
 • سناریو نویسی
 • طرح کمپین
 • تعریف کاراکتر
 • خلق جینگل
 • خلق لوگو و نام برند


Brainstorming room

Creative and new ideas are considered as the heart of a communicational and advertising program. Each campaign or communicational program stems from creative ideas. These ideas are developed by a creative process in the brainstorming room.
In this room, which is made up of a combination of creative writers and artists beside marketing and advertising experts, based on the customer’s communicational goals new ideas are developed that are capable of connecting with the market and audience through different medias such as TV trailers, radio broadcasts, graphic designs, communicational events, digital medias,etc.This room’s real mission is to translate customer’s communicational goals to attractive and comprehensible messages.

Services of this division:

 • Forming original communicational ideas
 • Creating and selecting a slogan
 • Screenplay writing
 • Forming and creating a campaign
 • Mascot creation
 • Jingle creation
 • Logo and brand name creation