خراسان رضوی ، مشهد
info@NovinFartaak.ir
09154286740
تماس با ما

عکاسی صنعتی

عکاسـی یکی از تاثیـر گـذارتـرین عـوامـل در ایجـاد جذابیـتو یـکـی از عنـاصـر بصـری کلیـدی بـر ا ی تولیـد محتو ا ی تبلیغـاتیاثـربخـش است. آتلیـه عکـاسی بـا بـهره گیـری از عکـاسـان حـرفـه ا یو بـا تـجـربــه و همـچنیـن پیــشـرفـتــه تــریـن تجـهـیـز ا ت عکـاسـی،جدید تریـن و جذاب ترین آثـار را ارائـه می دهـد.برخی از خدمات این واحد عبارتند از :

  • عکاسی تبلیغاتی
  • عکاسی Life Style
  • عکاسی صنعتی
  • ساخت و تولید لوکیشن برای عکاسی دکوراتیو


Industrial photography

Photography is one of the most effective elements in creating an attraction and one of the essential visual elements for producing influential advertising content.
By benefiting from experienced and professional photographers beside the most advanced equipment our photography studio presents the most modern and attractive works.
Services of this division:

  • Commercial photography
  • Life Style photography
  • Industrial photography
  • Building and providing locations for decorative photography